BOTTOM- Wojewódstwo ruskie: Ziemia Przemyska i Sanocka [the Palatinate of Ruthenia: the Lands of Przemysþ and Sanok].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 8, Wrocþaw, 1996.