BOTTOM- Wojewódstwo beþskie, Ziemia Cheþska wojewódstwa ruskiego [the Palatinate of Beþz, the Land of Cheþm of the Palatinate of Ruthenia].
Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 6, Wrocþaw, 1995.