BOTTOM - Wojewódstwo wile¬skie [the Palatinate of Wilno].


Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 4, Wrocþaw, 1993.