TOP-  Inflanty Polskie, Ksi²stwo Kurlandzkie, Wojewódstwo Trockie, Ksi²stwo ¯mudzkie [Polish Livonia, the Duchy of Courland, the Palatinate of Trocki, and the Duchy of Samogitia]


Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej [Annals of Residences from the Eastern Borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth], Volume 3, Wrocþaw, 1992.